Skip to content

Giới Thiệu về Lean Manufacturing – Mục lục

by on May 19, 2009
Báo cáo này, do Mekong Capital soạn, là tài liệu giới thiệu khái quát về Lean Manufacturing (còn được gọi ngắn gọn là “lean”). Lean Manufacturing (tạm dịch là Sản Xuất Tinh Gọn) là một nhóm phương pháp, hiện đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trên khắp thế giới, nhằm loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất, để có chi phí thấp hơn và tính cạnh tranh cao hơn cho nhà sản xuất. Trong một thăm dò gần đây, có khoảng 36% các doanh nghiệp sản xuất ở Mỹ đã triển khai hay đang trong quá trình triển khai lean. Một số thay đổi do Lean Manufacturing đặt ra có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất nếu không áp dụng đúng, đồng thời một vài phương diện của Lean Manufacturing không thể áp dụng cho mọi công ty.

1. Lean Manufacturing là gì?
1.1 Mục Tiêu của Lean Manufacturing
1.2 Các Nguyên Tắc Chính của Lean Manufacturing
1.3 Lịch Sử của Lean Manufacturing
1.4 Trọng Tâm của Lean Manufacturing
1.5 Những Doanh Nghiệp nào sẽ Được Lợi từ Lean Manufacturing?

2. Các Khái Niệm trong Lean Manufacturing
2.1 Việc Tạo Ra Giá Trị và Sự Lãng Phí
2.2 Những Loại Lãng Phí Chính
2.3 Sản Xuất Pull (Lôi Kéo)
2.4 Các Mô Hình Khác Nhau của Hệ Thống Sản Xuất Pull
2.5 Vì Sao Mức Tồn Kho Cao Làm Tăng Phế Phẩm và Lãng Phí
2.6 Tác Động của Hệ Thống Pull đối với Việc Hoạch Định Sản Xuất
2.7 Quy Trình Liên Tục
2.8 Phối Hợp Quy Trình Liên Tục và Không Liên Tục
2.9 Cải Tiến Liên Tục/ Kaizen
2.10 Sự Tham Gia của Công Nhân
2.11 Quy Hoạch Mô Phỏng Dạng Tế Bào (Cellular Layout)
2.12 Administrative Lean (Lean cho Công Tác Hành Chánh)

3. Công Cụ & Phương Pháp trong Lean Manufacturing
3.1 Chuẩn Hoá Quy Trình (Standard Work)
3.2 Truyền Đạt Quy Trình Chuẩn cho Nhân Viên
3.3 Quy Trình Chuẩn và Sự Linh Hoạt
3.4 Quản Lý bằng Công Cụ Trực Quan (Visual Management)
3.5 Chất Lượng từ Gốc (hay “Làm Đúng ngay từ Đầu”)
3.6 Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị (Value Stream Mapping)
3.7 Phương Pháp 5S
3.8 Bảo Trì Ngăn Ngừa (Preventative Maintenance)
3.9 Bảo Trì Sản Xuất Tổng Thể (Total Productive Maintenance)
3.10 Thời Gian Chuyển Đổi/Chuẩn Bị (Changeover/setup time)
3.11 Giảm Thiểu Quy Mô Lô Sản Xuất
3.12 Quy Hoạch Mặt Bằng Xưởng và Vật Tư tại Nơi Sử Dụng
3.13 Kanban
3.14 Cân Bằng Sản Xuất
3.15 Người Giữ Nhịp (Pacemaker)
3.16 Mức Hữu Dụng Thiết Bị Toàn Phần (Overall Equipment Effectiveness)

4. Triển Khai Lean
4.1 Sự Tham Gia của Lãnh Đạo Cấp Cao
4.2 Bắt Đầu bằng Việc Triển Khai Lean Từng Phần
4.3 Bắt Đầu với Quy Mô Nhỏ
4.4 Nhờ Chuyên Viên
4.5 Lập kế hoạch

5. Kết Hợp Lean với Các Hệ Thống Khác
5.1 Hệ Thống Sản Xuất Toyota
5.2 Lean Six Sigma
5.3 Lean và ERP
5.4 Lean và ISO9001:2000

Theo Quản trị doanh nghiệp

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: