Skip to content

5 điều giúp bạn đặt các mục tiêu một cách hiệu quả

by on July 8, 2009

Lên kế hoạch và đặt mục tiêu là một vai trò thực sự quan trọng của nhà lãnh đạo. Nếu bạn đặt một mục tiêu quá dễ, tổ chức của bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Nếu bạn đặt mục tiêu quá khó, tổ chức của bạn sẽ tan rã sau nhiều lần cố gắng trong vô vọng.  Hãy nhớ nguyên tắc SMART sau đây để rèn luyện kỹ năng đặt mục tiêu cho mình:

  • S-Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu
  • M-Measurable: Đo đếm được
  • A-Achievable: Có thể đạt được nếu cố gắng
  • R-Realistic: Thực tế, không viển vông
  • T-Time bound: Có giới hạn thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.

Comments are closed.

%d bloggers like this: