Skip to content

4 nhiệm vụ chính của người quản lý (manager)

by on July 13, 2009

Nếu bạn là nhà quản lý và gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả các vai trò của mình, hãy nhớ 4 vai trò chính sau đây:

  1. Đặt mục tiêu &  kế hoạch: Nếu bạn là người có quyền hành cao nhất, nhiệm vụ đặt mục tiêu luôn thuộc về bạn. Một tổ chức không thể tồn tại mà không có mục tiêu rõ ràng. Song song với các mục tiêu do bạn đặt ra sẽ là các kế hoạch thực hiện.
  2. Đào tạo: Bạn phải đảm bảo rằng nhân viên của bạn đủ khả năng thực hiện công việc, bằng cách cung cấp cho họ những kĩ năng và kiến thức cần thiết. Bạn có thể trực tiếp đào tạo, hay phân công hoặc thuê người khác thực hiện, nhưng cuối cùng trách nhiệm về kết quả đào tạo vẫn thuộc về bạn. Đừng chờ nhân viên của bạn tự đào tạo bản thân, vì nếu họ có khả năng đó, có lẽ họ đã không phải là nhân viên của bạn.
  3. Khen thưởng: Nhiệm vụ của bạn là thưởng những người làm đúng, để họ tiếp tục làm đúng. Đồng thời cũng đừng quên phạt những người làm sai, để họ không tái phạm.
  4. Xem lại (Review): thường xuyên xem lại hoạt động của tổ chức, thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Xử lý các vấn đề, giải quyết các mâu thuẫn, quyết định đặt lại mục tiêu.v..v là các công việc thuộc nhóm này.

Tất cả các côngg việc của manager đều được xếp vào các vai trò trên. Tôi hy vọng bạn sẽ thuộc lòng 4 vai trò này, để thường xuyên đánh giá xem mình có đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình hay chưa nhé.

– Cty CP GIẢI PHÁP TINH HOA

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: