Skip to content

Lựa chọn đâu là công việc quan trọng để làm

by on July 15, 2009

Các giám đốc, trưởng phòng, nhà quản lý, thường có trăm công nghìn việc để làm. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình dường như là một thứ xa xỉ phẩm đối với những nhà quản lý. Nhưng hãy thử áp dụng nguyên lý Pareto trước khi bạn thực hiện bất kì việc gì xem.

Vỉlfredo Pareto là nhà kinh tế học người Ý đã nhận ra là 20% dân số chiếm giữ hết 80% của cải của toàn xã hội, đây là nhóm 20-80. Ngược lại, 80% số dân còn lại chỉ nắm giữ được 20%, đây là nhóm 80-20. Tỉ lệ này đúng ở hầu hết các quốc gia mà ông nghiên cứu. Nguyên lý pareto ( hay là 80/20) cho thấy sự bất đối xứng thường thấy giữa đầu vào (resource) và đầu ra (kết quả) của một công việc.

Vậy hãy thử xem lại xem bạn có đang dành thời gian vào phần công việc nào: 20-80 hay 80-20? Vd:

  • Trong một công ty, nếu bạn là giám đốc, hãy dành thời gian cho 20% nhân viên quan trọng nhất của bạn, là những người đem lại 80% sự thành công của công ty
  • Trong một phòng ban, nếu bạn là manager, hãy chọn công việc đào tạo ( chiếm 20%), để tạo ra 80% sự thành công của toàn phòng.
  • Trong công việc bán hàng, nếu bạn là người sale, hãy tập trung vào 20% quan trọng nhất trong số khách hàng, để đem lại 80% doanh số
  • Khi xây dựng 1 dự án, nếu bạn là leader, hãy tập trung vào 20% công việc khó nhất- chiếm 80%, và để phần còn lại cho những người yếu hơn.

Ghi chú:

Tỉ lệ 80/20 chỉ mang tính tượng trưng để diễn tả hiện tượng bất đối xứng. Trong thực tế, tỉ lệ cụ thể có thể là 13%-92%,  25%-70%, v.v.

Xem tham khảo thêm tại đây.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: