Skip to content

Làm thế nào để nhận ra năng lực lõi của doanh nghiệp của bạn

by on July 18, 2009

Chúng ta thường nghe nhiều về năng lực lõi – Core competency. Nhận ra được đúng năng lực lõi sẽ giúp DN bạn tập trung tối đa nguồn lực để phát triển, ngược lại, bạn sẽ mất nhiều thời gian-tiền bạc, cũng như cơ hội khác để thành công.

Sau đây là 3 điểm quan trọng cần có ở năng lực lõi:

1. Sự thích hợp: Thứ nhất, năng lực phải mang đến cho khách hàng những giá trị có sức ảnh hưởng mạnh đến quá trình lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu không, nó sẽ không thay đổi được vị trí cạch trạnh của bạn, và năng lực đó không phải là năng lực lõi;

2. Khó bị sao chép: Thứ hai, năng lực lõi phải khó bị sao chép. Điều này cho phép bạn cung cấp những sản phẩm tốt hơn đối thủ cạnh tranh, khi đối thủ cạnh tranh của bạn sao chép được sản phẩm của bạn thì bạn đã có đủ thời gian để cải tiến nó. Điều này có nghĩa là bạn luôn là người dẫn đầu và giữ vững được vị thế cạnh tranh trên thị trường;

3. Sự áp dụng rộng rãi: Thứ ba, nó là yếu tố giúp bạn xâm nhập được vào các thị trường lớn nhiều tiềm năng nhưng nếu nó chỉ xâm nhập được một vài thị trường nhỏ hẹp thì sự thành công trong những thị trường này không đủ để xem đó là năng lực lõi.

Sưu tầm

Sưu tầm

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: