Skip to content
Tags

Đừng quên trích lập dự phòng

by on July 30, 2009

Nhiều trường hợp sau khi qua kiểm toán, doanh nghiệp có lãi bỗng phát hiện ra sự thực là mình bị lỗ. Điều này xuất phát từ việc doanh nghiệp không đánh giá đúng các khoản chi phí thực sự của mình.

Vd1: sau khi tổng kết cuối năm, doanh nghiệp làm ăn rất tốt, có lời 200 tr. Nhưng một khách hàng quan trọng của doanh nghiệp này bị phá sản (tại thời điểm báo cáo đang được tổng kết), kéo theo khoản công nợ trị giá 300tr. Thế là từ chỗ có lời 200tr, doanh nghiệp đã bị chuyển thành làm ăn thua lỗ 100tr.

Vd2: Doanh nghiệp bán nông sản, đến cuối kì tổng kết thì phát hiện ra một phần lượng nông sản của mình đã bị hư, không bán được, trị giá 500tr. Thế là bỗng nhiên doanh nghiệp phải chịu một khoản lỗ 500tr.

Nếu bạn là Giám Đốc hoặc FC (Financial Controller), đừng bao giờ đánh giá thấp các khoản chi phi của mình.  Hãy biết cách lập các quỹ dự phòng. Sau đây là các quỹ dự phòng phổ biến:

– Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm (Thông tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng…). Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện của chúng (Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho).

– Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán (Thông tư 13/2006/TT-BTC);

– Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp đã bán, đã bàn giao cho người mua nhưng DN vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng (Thông tư 13/2006/TT-BTC).

– Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của DN bị giảm giá; giá trị các khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà DN đang đầu tư bị lỗ (Thông tư 13/2006/TT-BTC);

Trích từ bài viết Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý đăng trên Saga.com.vn

 

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: