Skip to content

3 loại meeting cơ bản

by on November 4, 2009

Các buổi meeting có thể có nhiều mục tiêu, nhưng có thể phân các mục tiêu thành 3 loại cơ bản sau:

  • Meeting để thông báo (1), vd thông báo kế họach sản xuất, thông báo kế họach kinh doanh mới
  • Meeting để thu thập thông tin (2), vd các quản lý cấp trung báo cáo tình hình cho giám đốc
  • Meeting để đạt được sự đồng thuận (3), vd ban giám đốc họp để duyệt kế họach kinh doanh của năm mới

Hãy lên kế họach (agenda) cho buổi meeting dựa vào 3 mục tiêu trên:

  • Xác định những điều bạn muốn mọi người biết và truyền đạt cho mọi người
  • Xác định những loại thông tin cần để thảo luận và yêu cầu mọi người cung cấp, ghóp ý
  • Xác định mục tiêu cần sự đồng thuận, tiến hành thảo luận và thống nhất các hành động sẽ thực hiện

Mô hình trên sẽ giúp cho các kế hoạch meeting đơn giản hơn và dễ hiểu hơn, đồng thời giúp các buổi meeting ngắn gọn và tập trung.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: