Skip to content

3 bước để có một ngày làm việc hiệu quả hơn

by on April 9, 2010

Bạn có thể đánh mất cả ngày làm việc của mình chỉ bằng các việc check email, hoặc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Để tiến nhanh trên con đường thăng tiến, bạn không thể tiếp tục để phí thời gian của mình nữa. Hãy áp dụng 3 bước sau đây để kiểm soát ngày làm việc của mình:

1. Lên kế hoạch cho cả ngày: sử dụng 5ph trước khi bật máy tính lên, để liệt kê ra danh sách các việc bạn cần hoàn thành xong trong ngày.Hãy thực tế một chút. Lên lịch làm việc, và nên đặt những công việc khó khăn lên trước.

2. Luôn luôn tập trung: cứ mỗi giờ, hãy dừng lại trong 1ph đê xem xét lại công việc mà bạn đang làm. Hãy xem Bạn có thực sự làm việc hiệu quả chưa? và bạn sẽ làm gì để làm việc hiệu quả trong 1h tới?

3. Xem lại: đến cuối ngày, trước khi tắt máy tính, hãy xem lại một ngày làm việc của mình và tự  so sánh với những gì mình đáng lý ra đã có thể làm được. Và bạn rút ra được kinh nghiệm gì cho ngày mai?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: