Skip to content

Chó Sói mài răng

by on May 23, 2010

Một con Cáo thấy chó Sói cứ nằm trên cỏ mà mài răng, bèn khuyên:

– Trời đẹp, mọi người đều nghỉ ngơi chơi đùa, sao anh không tham gia với mọi người?

Chó Sói không nói gì, tiếp tục mài răng, làm cho răng nó thêm sắc nhọn. Cáo lấy làm lạ, hỏi:

– Trong rừng yên ổn, thợ săn và chó săn đều đã về nhà, Hổ Báo cũng ở đằng xa, anh hà tất cứ phải mà răng mãi?

Chó Sói đáp:

– Tôi mài răng chẳng phải để chơi. Cậu thử tưởng tượng, nếu có ngày tôi bị thợ săn hoặc Hổ Báo săn đuổi, lúc ấy mới mài răng thì có kịp được chăn? Lúc nhàn rỗi tôi mài răng chính là để giữ mạng sống đó thôi.

Lời bàn

Lúc yên nghĩ đến lúc nguy, không để nước đến chân mới nhảy, như thế khi gặp bất trắc, mới có thể chủ động đối phó. Con chó sói không ngừng mài răng là vì nghĩ đến sự an toàn của nó.

Quản lý xí nghiệp cũng vậy. Nhà lãnh đạo phải làm sao cho từng nhân viên dưới quyền thấm nhuần tư tưởng chủ đạo, biến tư tưởng thành hành động thực tế mới có thể làm cho xí nghiệp phát triển lớn mạnh.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: