Skip to content

Đại chiến giữa sư tử và hổ

by on June 7, 2010

Sư tử và Hổ tiến hành đánh nhau một phen chí tử để giành địa vị chúa tể sơn lâm. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, vẫn chưa phân thắng bại. Sư tử bèn nghĩ ra một cách, sai con Sói mang 5 con gà sang biếu quân sư của Hổ là Cáo, Sói nói:
– Sư tử đại vương của chúng tôi rất mong ngài Cáo làm đồng minh với chúng tôi. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ biếu ngài thêm 10 con gà và giao chức thống lĩnh cho ngài.
Cáo nghe bùi tai, cuối cùng đem kế hoạch và bản đồ tác chiến sang gặp Sư tử. Sư tử thấy vậy, mừng rỡ nói:

– Chiến tranh thắng lợi, công đầu thuộc về ông. Nay mời ông cứ vào nghỉ ngơi trong cung điện của ta! Chờ ta đánh thắng Hổ rồi, sẽ phong chức lớn cho ông.
Nhờ sự giúp đỡ của Cáo, Sư tử đánh bại Hổ, thành chúa sơn lâm. Những ai tham chiến đều được ban thưởng. Cáo dĩ nhiên cũng đến nhận phần. Nhưng Sư tử nói:
– Hôm qua ông đã phản bội Hổ, ngày mai ông sẽ phản bội ta. Nơi đây không có đất cho kẻ phản bội.
Nói đoạn, Sư tử liền cắn chết Cáo.

Lời bàn

Sư tử sở dĩ đánh bại Hổ, là nhờ mua chuộc được quân sư Cáo của Hổ. Tuy hành động của con Cáo đáng bị lên án, song đó là bài học về việc quản lý nhân tài.

Trong quản lý xí nghiệp, nhân tài là nền tảng bảo đảm sự phát triển lớn mạnh, là vốn quý nhất mà nhà lãnh đạo thông minh phải biết cách khai thác.

Việc sản phẩm của xí nghiệp có được đổi mới không ngừng và có sức cạnh tranh mạnh hay không gắn liền với việc xí nghiệp có nhân tài hoặc có giữ được nhân tài hay không.

Đãi ngộ vật chất xứng đáng, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho nhân tài – đó là nguyên tắc vàng trong việc khai thác nhân tài.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: