Skip to content

Tổng quan đánh giá nhân sự

by on April 8, 2011

Mô hình đánh giá nhân sự

Đánh giá cá nhân

  • Đánh giá tính cách: Phân loại tính cách và đánh giá sự phù hợp của tính cách đối với vị trí công việc
  • Đánh giá năng lực – competency
  • Đánh giá kết quả công việc

Đánh giá nhóm

  • Đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu
  • Đánh giá khả năng phối hợp
  • Đánh giá khả năng xảy ra xung đột

Đánh giá tổ chức

  • Đánh giá mức độ thõa mãn của đội ngũ ( xem tài liệu tham khảo Đánh giá mức độ hài lòng )
  • Đánh giá khả năng của nhân sự kế thừa ở các vị trí
  • Đánh giá kết quả đào tạo

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: