Skip to content

18-6-2011 | Hội thảo Đánh giá năng lực cá nhân và tổ chức

by on April 24, 2011

Làm thế nào để biết được năng lực của các nhân viên chủ chốt đang ở trình độ nào?

Làm thế nào đánh giá được khả năng thành công của một đội/nhóm?

Làm thế nào đánh giá được sự ổn định của tổ chức?

Làm thế nào để đánh giá được kết quả của các hoạt động đào tạo huấn luyện?

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN và TỔ CHỨC 

Đăng kí để nhận thêm thông tin về hội thảo này 

Thông tin về hội thảo này sẽ tiếp tục được cập nhật.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: