Skip to content

11-06-2011 | Tọa đàm chuyên môn: “ Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ hiệu quả”

by on June 7, 2011

Link đăng ký giữ chỗ online.
Photobucket

Nếu bạn không xem được ảnh, vui lòng download brochure tại đây:  Toa dam 11 – 06.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: