Skip to content

3 chữ cái dành cho Director

by on July 14, 2011

D: Done-skill, các kỹ năng giúp nhà lãnh đạo hoàn thành công việc, như kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng giao tiếp truyền cảm hứng, kỹ năng ….

I: Integrity, sự nhất quán. Nhà lãnh đạo cần nhất quán trong cách hành xử: làm những gì mình nói, nói những gì mình tin, và tin vào những gì thực sự có ích cho tổ chức. Hay nói ngắn gọn, nhà lãnh đạo phải biết “walk the talk”.

R: Roles, các vai trò. Nhà lãnh đạo cần làm tốt các vai trò của mình trong tổ chức. Xác định tầm nhìn, động viên những người khác tiến lên, đại diện và bảo vệ các giá trị văn hóa …

Trong 3 yếu tố trên, theo cảm nhận cá nhân của tôi, chữ I là cơ bản nhất và quan trọng nhất.

nha lanh dao chan chinh

Nam Lý – Giải Pháp Tinh Hoa

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: